logo
XS
SM
MD
LG
КНП "Дитяча міська клінічна лікарня №3" ОМР
Укр.
   
Вхід до особистого кабінету
Гаряча лінія:  +380487505730

Перелік медичних послуг закладу

ХІРУРГІЧНІ

ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИX УМОВАХ

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставления бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Первинний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних обстежень, зокрема:
 1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
 2. визначення групи крові і резус фактору;
 3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти (натрій, калій, магній, кальцій, хлор));
 4. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), Д-дімер);
 5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 6. С-реактивний білок (CRP, кількісне визначення);
 7. дослідження спинномозкової рідини;
 8. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 9. загальний аналіз сечі;
 10. бактеріологічні дослідження;
 11. гістологічні дослідження;
 12. цитологічні дослідження;
 13. патоморфологічні дослідження;
 14. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 1. електрокардіографія (ЕКГ);
 2. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії та ехокардіографії;
 3. ендоскопічні дослідження;
 4. рентгенологічні дослідження;
 5. комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 6. магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 7. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям).
 2. Проведення хірургічних операцій.
 3. Своєчасне знеболення, анестезіологічне забезпечення, при необхідності - процедурна седація, на всіх етапах діагностики та лікування, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 4. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Наявність рішення мультидисциплінарної онкологічної групи спеціалістів (консиліуму) щодо планового оперативного втручання з приводу злоякісного новоутворення. У випадку виявлення новоутворення під час ургентного або планового оперативного втручання - проведення забору гістологічного матеріалу та гістологічного дослідження та направлення пацієнта/пацієнтки з підозрою на онкологічне захворювання з висновками гістологічного дослідження на мультидисциплінарний (онкологічний) консиліум (групу спеціалістів).
 7. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико- технологічних документів.
 8. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 9. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 10. Надання реабілітаційних послуг за відсутності протипоказань в гострому періоді реабілітації.
 11. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.
 12. Проведення заходів з профілактики захворювань.
 13. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.
СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставления бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
 2. визначення групи крові і резус фактору;
 3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (ANA));
 4. ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛПВЩ) в сироватці крові;
 5. ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-0 (кількісне визначення));
 6. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 7. визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
 8. глікозильований гемоглобін в цільній крові;
 9. дослідження спинномозкової рідини;
 10. аналіз сечі загальний;
 11. мікроальбумін у сечі;
 12. ацетон в сечі;
 13. копрограма;
 14. тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2;
 15. бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;
 16. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 1. електрокардіографія (ЕКГ);
 2. ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії;
 3. ендоскопічні дослідження;
 4. рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 5. магнітно-резонанснатомографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 6. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 2. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико- технологічних документів.
 3. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Проведення інтенсивної терапії пацієнтам у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.
 5. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 6. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.
 7. Проведення заходів із профілактики захворювань.
 8. Направлення пацієнтів при наявності показань в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої, паліативної медичної допомоги, реабілітаційних послуг у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.
 9. Забезпечення харчування в умовах стаціонару.

ПРОФІЛАКТИКА,

ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ,

ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра, лікаря-фтизіатра дитячого;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА  ДІТЯМ

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.
 2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем, з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.
 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних інтервенцій.
 4. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.
 6. Розміщення пацієнтів в одно- або двомісних палатах, обладнаних згідно із затвердженим МОЗ табелем оснащення з забезпеченням можливості постійного або тимчасового перебування членів родини.
 7. Оцінка, корекція та контроль нутриційного статусу.
 8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
 2. визначення групи крові і резус фактору;
 3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній);
 4. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 6. загальний аналіз сечі;
 7. копрограма;
 8. бактеріологічні дослідження;
 9. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:
 1. електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг);
 2. ультразвукові дослідження (у закладі, на умовах договору оренди чи іншого права користування відповідного обладнання, або на умовах договору підряду);
 3. рентгенологічні дослідження (у закладі, на умовах договору оренди а чи іншого права користування відповідного обладнання, або на умовах договору підряду);
 4. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 1. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, при виконанні всіх болісних процедур.
 2. Забезпечення лікарськими засобами, в тому числі для забезпечення симптоматичної терапії (фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями), постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
 3. Надання за показами кисневої терапії.
 4. Надання за показами респіраторної підтримки (СРАР терапія та/або неінвазивна вентиляція легенів, та/або інвазивна вентиляція легенів).
 5. Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.
 6. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності на весь період перебування в закладі.
 7. Організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т.ч. в умовах інтенсивної терапії) при наявності показань.
 8. Надання при наявності показань послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я.
 9. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або 303, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.
 10. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.
МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу під нагляд спеціалістів паліативної служби.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Координація та надання паліативної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці (дорослим та дітям) за місцем його/її перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.
 2. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги, його дотримання, своєчасне внесення змін відповідно до стану пацієнта/пацієнтки.
 3. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та виявлення порушень функцій життєво важливих органів і систем (за наявності) з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.
 4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних інтервенцій.
 5. Оцінка, запобігання, лікування та контроль хронічного больового синдрому (в т.ч. призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).
 6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.
 7. Забір, транспортування зразків до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду, та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 8. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування психотерапевтичних інтервенцій.5. Оцінка, запобігання, лікування та контроль хронічного больового синдрому (в т.ч. призначення та виписка рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, ненаркотичні знеболювальні препарати та проведення знеболення).6. Оцінка та корекція нутриційного статусу.7. Забір, транспортування зразків до лабораторного центру закладу або закладу, з яким укладено договір підряду, та проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
 2. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота);
 3. міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
 4. глюкоза в цільній крові;
 5. загальний аналіз сечі;
 6. копрограма.
 1. Видача направлення та/або забір, транспортування біологічних матеріалів для проведення інших лабораторних досліджень.
 2. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ) та за наявності ультразвукової діагностики (УЗД) та інших досліджень.
 3. Забезпечення, контроль симптоматичної терапії та догляду.
 4. Визначення показів для кисневої підтримки та забезпечення її проведення за допомогою кисневого концентратора за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.
 5. Спостереження та контроль за пацієнтом/пацієнткою, який/яка перебуває вдома на кисневій терапії та/або респіраторній підтримці.
 6. Оцінка та визначення потреб пацієнтів в асистивних засобах для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).
 7. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, в т.ч. наркотичними засобами (через виписку рецептів ф-3 або за умови наявності відповідної ліцензії і створення “стаціонару на дому”, шляхом безпосереднього забезпечення лікарськими засобами), медичними виробами та розхідними матеріалами.
 8. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.
 9. Направлення пацієнтів для отримання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з урахуванням згоди пацієнта/пацієнтки та його/її законних представників за потреби.
 10. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або 303, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.
 11. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю під час його/її відвідування, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття.
 12. Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

СТАЦІОНАРНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПАЦІЄНТАМ 3 ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ

COVID-19, СПРИЧИНЕНОЮ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2

Підстави надання послуги:

 • підтверджене захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) (відповідно до галузевих стандартів та медико- технологічних документів у сфері охорони здоров’я);
 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставления бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення тестування на SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у пацієнта/пацієнтки з підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) відповідно до наказів МОЗ України у закладі або на умовах договору підряду.
 3. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
 1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
 2. визначення групи крові і резус фактору;
 3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, С-реактивний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, лактат, електроліти, тропонін, феритин);
 4. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), D-дімер);
 5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 6. аналіз сечі загальний;
 7. бактеріологічні дослідження;
 8. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнта/пацієнтки.
 1. Проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема електрокардіографії (ЕКГ), рентгенографії, ультразвукової діагностики тощо.
 2. Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів та медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я.
 3. Забезпечення моніторингу показників життєдіяльності (в тому числі пульсоксиметрії) для раннього виявлення ускладнень інфекційних захворювань та проведення своєчасного лікування/корекції лікувальних заходів залежно від патологічних станів, супутніх захворювань відповідно до галузевих стандартів та медико-технологічних документів у сфері охорони здоров’я.
 4. Забезпечення медикаментозної терапії та знеболення.
 5. Забезпечення кисневої терапії, респіраторної (неінвазивної та інвазивної) підтримки та/або ЕКМО.
 6. Забезпечення моніторингу розвитку септичного шоку (синдром системної запальної відповіді).
 7. Проведення заходів із профілактики загальних ускладнень.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики супутніх захворювань.
 9. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 10. Надання допомоги пацієнтам в умовах відділення інтенсивної терапії.
 11. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 12. Забезпечення реабілітації у сфері охорони здоров’я в гострому періоді, складання індивідуального реабілітаційного плану та планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта.
ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ ОДНОГО ДНЯ

Підстави надання послуги.

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставления бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Специфікація медичних послуг, які надаються згідно з цим додатком

 1. Забезпечення планової госпіталізації пацієнта/пацієнтки при наявності в нього/неї відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання, виконаних на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікуючим лікарем перед наданням медичної послуги.
 3. Передопераційний огляд пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом або лікарем-анестезіологом дитячим (за умови надання допомоги дітям).
 4. Проведення лабораторних обстежень у разі виникнення ускладнень, зокрема:
 1. загальний аналіз крові;
 2. коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));
 3. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
 4. інших досліджень відповідно до потреб пацієнта.
 1. Проведення у разі виникнення ускладнень додаткових інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, у тому числі ЕКГ, рентгендослідження, УЗД тощо.
 2. Проведення медичної підготовки пацієнта/пацієнтки до діагностичного, лікувально-діагностичного втручання або оперативного лікування, яке не може бути проведеним в амбулаторних умовах.
 3. Проведення анестезіологічного забезпечення під час діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур.
 4. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань/процедур, здійснення яких неможливе в амбулаторних умовах і потребує спостереження протягом не більше 24 годин в умовах стаціонару.
 5. Проведення при наявності показань гістологічного, цитологічного досліджень матеріалу, отриманого при проведенні втручань відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 6. Забезпечення медичного спостереження за пацієнтом після оперативного лікування або іншого втручання профільним лікарем- спеціалістом, медсестринським персоналом, а також лікарем-анестезіологом у разі проведення анестезіологічного забезпечення.
 7. Забезпечення післяопераційного знеболення при наявності показань відповідно до типу операційного втручання.
 8. Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико- технологічних документів.
 9. Надання пацієнту/пацієнтці рекомендацій щодо подальшого медикаментозного та відновлювального лікування в амбулаторних умовах та тактики дій при розвитку будь-яких ускладнень.
 10. Навчання пацієнта/пацієнтки та/або осіб, які здійснюватимуть догляд за пацієнтом/пацієнткою після виписки зі стаціонару одного дня, основ післяопераційного догляду вдома.
 11. Надання медичної допомоги у разі виникнення невідкладних станів у пацієнта/пацієнтки з дотриманням подальшої маршрутизації пацієнта.
 12. Забезпечення госпіталізації пацієнта/пацієнтки у профільне стаціонарне відділення при виникненні ускладнень під час перебування пацієнта/пацієнтки в стаціонарі одного дня та наявності показань до цілодобового спостереження та лікування.